FAQs

Testament

Wat is een levenstestament?
Een levenstestament is een notariële akte. In deze akte zijn de wensen en verzoeken vastgelegd voor het geval iemand wilsonbekwaam wordt. Wilsonbekwaam bent u wanneer u niet meer kunt of wilt handelen. Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een ongeluk of ernstige ziekte.
Wat is het centraal testamentenregister?

Het testamentenregister is gevestigd in Den Haag en men kan daar schriftelijk opvragen waar en door welke notaris een testament is opgesteld voor de erflater. U moet daarvoor wel de akte van overlijden met uw aanvraag meesturen.

Het adres is: Postbus 19398, 2500 CJ, Den Haag

Boedelverdeling

Wat houdt het matrixsysteem in?
Er is sprake van een matrixsysteem wanneer een taxateur de gemiddelde waarde van een nalatenschap bepaalt. Bijvoorbeeld de gemiddelde waarde van een kunstverzameling.
Wat is een uitsluitingsclausule?
Een uitsluitingclausule bij een schenking of ontvangen nalatenschap zorgt ervoor dat een bepaald bezit niet in de gemeenschap van goederen valt. Wanneer partners scheiden wordt het bezit weer eigendom van degene voor wie de uitsluitingclausule was opgesteld.
Wat is een boedelregister?

Een openbaar register waarin de gegevens van de nalatenschap zijn opgenomen.

Wat zijn verknochte goederen?
Verknochte goederen zijn bezittingen en schulden die op speciale wijze aan een persoon verbonden zijn. Deze bezittingen en schulden vallen buiten de gemeenschap van goederen wanneer u gaat scheiden. De Hoge Raad stelt hoge eisen aan de voorwaarden voor verknochte goederen, zodat iemand zich niet zonder meer kan beroepen op verknochtheid bij scheiding. Een ontslagvergoeding valt niet onder verknochte goederen; een invaliditeitsuitkering wel.

Woning

Wanneer heb ik een akte van verdeling nodig?
Een akte van verdeling wordt over het algemeen opgesteld, wanneer bij scheiden de woning aan een van de echtelieden wordt toebedeeld. In deze akte staat wie de eigenaar van de woning is. Deze akte wordt geregistreerd bij het kadaster.
Wat is de bijleenregeling?

Sinds 1 januari 2004 is de bijleenregeling van kracht. De regering hoopt hiermee huiseigenaren bij verhuizing te ontmoedigen hun overwaarde volledig te gebruiken voor andere zaken dan de financiering van het nieuwe onderkomen. Ook al lijkt de regeling op het eerste gezicht vrij logisch, met deze maatregel worden uw mogelijkheden om te verhuizen anders. Dit vereist een deskundige analyse van de uitgebreide mogelijkheden.

De hypotheekrenteaftrek is ooit ingevoerd voor de financiering van de aankoop, onderhoud en verbetering van de eigen woning. Het voordeel van de renteaftrek was voor veel verhuizende huiseigenaren reden om de volledige aankoop te financieren. Volgens de overheid gebruikten zij de overwaarde liever voor andere zaken zodat zij konden profiteren van maximaal fiscaal voordeel. Door de bijleenregeling wordt u aangemoedigd om de overwaarde in ieder geval grotendeels te gebruiken voor de financiering van uw nieuwe woning.
Wat is een eigenwoningreserve?
De eigenwoningreserve ontstaat bij de verkoop van de eigen woning. Als u voor de eerste keer uw woning verkoopt is de eigenwoningreserve gelijk aan de overwaarde bij de verkoop. De eigenwoningreserve is van invloed op de rente die u mag aftrekken bij aanschaf van een nieuwe woning.
Wat is overdrachtsbelasting?
De overdrachtsbelasting is de belasting die u betaalt als u eigenaar wordt van een onroerend goed. Deze belasting is een percentage van de aankoopsom van het onroerend goed. Voor het huidige percentage raadpleeg de website van de belastingsdienst.
Wat is de WOZ waarde?
De WOZ-waarde van een woning is de geschatte marktwaarde op de waardepeildatum. Deze waarde wordt door de gemeente vastgesteld en aan u gecommuniceerd.
Wat is een overlijdensrisicoverzekering?
Een overlijdensrisicoverzekering wordt vaak afgesloten voor de nabestaanden. Zo kan de achterblijvende partner bijvoorbeeld de hypotheek afbetalen of stoppen met werken. Als iemand komt te overlijden keert de verzekering een bepaald bedrag uit.

Belasting

Wat betekent een schuldigerkenning?
Bij een schuldigerkenning schenken de ouders een bedrag aan de kinderen dat direct door de kinderen wordt teruggegeven. De kinderen eisen dit geld over het algemeen pas op bij het overlijden van de langstlevende. Het bedrag wordt in mindering gebracht op de nalatenschap, waardoor over dit bedrag geen successierechten betaald hoeven te worden.
Wat is het F-biljet?
Formulier voor de aangifte van de inkomstenbelasting in het jaar dat een persoon komt te overlijden, oftewel de laatste aangifte inkomstenbelasting.
Wat is overdrachtsbelasting?
De overdrachtsbelasting is de belasting die u betaalt als u eigenaar wordt van een onroerend goed. Deze belasting is een percentage van de aankoopsom van het onroerend goed. Voor het huidige percentage raadpleeg de website van de belastingsdienst.
Wat betekent de ik-opa-clausule?
De ik-opa-clausule is een bepaling die in het testament opgenomen kan zijn en bespaart voor de kinderen en kleinkinderen op de betaling van successierechten. Het kind erft dan onder de verplichting een renteloos bedrag schuldig te zijn aan zijn kind (het kleinkind).

Aanvaarding erfenis

Wat is een verklaring erfrecht?

Een verklaring erfrecht wordt na overlijden opgesteld door een notaris. De notaris controleert of er een testament is en wie eventueel de gemachtigde is om de nalatenschap af te handelen.

In de verklaring staat:
  • wie er overleden is en wanneer of er sprake is van een wettelijke verdeling of de overledene gehuwd was en zo ja, in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden
  • wie de erfgenamen zijn, voor welke erfdelen en of zij de nalatenschap aanvaard hebben of er aan bepaalde personen een vruchtgebruik (gebruiksrecht) is gegund met betrekking tot bepaalde specifieke zaken (denk bijvoorbeeld aan een woning)
  • wie het beheer en de afwikkeling van de nalatenschap op zich neemt.

Er bestaat ook een verklaring executele die de executeur rechten verschaft om lopende zaken af te handelen, zoals bijvoorbeeld geld opnemen van een bankrekening. Deze verklaring is handig wanneer er bijvoorbeeld een erfgenamenonderzoek moet plaatsvinden en de verklaring erfrecht op zich laat wachten.

Wat is een verklaring executele?
Een verklaring executele wordt afgegeven door de notaris en stelt de executeur in staat om lopende zaken voor de erfenis af te handelen. Deze verklaring kan alleen afgegeven worden als er in het testament een executeur is benoemd en deze zijn taak aanvaardt.
Wat is een akte van overlijden?
Wanneer een arts het overlijden heeft vastgesteld van een persoon, wordt er melding gemaakt van het overlijden bij de Gemeentelijke Basisadministratie. Daar kunt u de akte van overlijden opvragen, waarmee u schriftelijk de plaats en tijd van de opmaak van het testament kan opvragen.
Indien één erfgenaam beneficiair aanvaardt geldt dit dan automatisch ook voor alle andere erfgenamen...
Nee, dit geldt niet automatisch voor alle andere erfgenamen, maar de hele erfenis moet wel beneficiair afgewikkeld worden.
Wanneer wordt een erfenis automatisch beneficiair aanvaard?

In twee gevallen wordt de erfenis automatisch beneficiair aanvaard, namelijk:

  • als de wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige, onder curatele gestelde is of een onder bewindgestelde drie maanden laat verlopen zonder een keuze te maken. De bedoeling van deze regel is het beschermen van de minderjarige, curandus of onderbewindgestelde tegen een negatieve nalatenschap.
  • als een mede-erfgenaam al beneficiair heeft aanvaard en u zelf nog geen keuze hebt gemaakt. In dat geval geldt ook automatisch voor u de beneficiaire aanvaarding.
Wat kost beneficiair aanvaarden van een erfenis?

De griffiekosten bedragen 121 euro (2019) te voldoen bij de kassa van de Centrale Balie.

Zijn er aan verwerping van de erfenis griffiekosten verbonden?

De kosten bedragen 121 euro (2019) te voldoen bij de Centrale Balie van de Rechtbank in het arondissement waar de erflater is overleden.

Wat is het recht van beraad?
Het recht van beraad is de wettelijke bedenktermijn van drie maanden, waarin de erfgenamen de tijd krijgen om te beslissen over het aanvaarden of verwerpen van de erfenis.

Wettelijke verdeling

Wat betekent kavelen van erfenis?
De verdeling van de erfenis door de rechter, wanneer de erfgenamen er niet in goed overleg uitkomen en er geen testament is om de verdeling te regelen.
Wat betekent plaatsvervulling?
Er is sprake van plaatsvervulling bij een erfenis wanneer de directe erfgenaam gestorven, onterfd of onwaardig is. De plaats van deze erfgenaam wordt ingenomen door de personen die in de tweede graad aan de erflater verbonden zijn. Deze plaatsvervulling vindt plaats door staaksgewijze vervanging. Wanneer een van de drie kinderen reeds is overleden, dan erven zijn of haar kinderen eenderde deel. Wanneer het overleden kind drie kinderen had, krijgen zij ieder eenderde deel van eenderde deel van de erfenis, oftewel een negende.
Wat is een erfdeel?

Wat iemand als zijn of haar deel uit een erfenis toekomt.

Wat betekent ascendenten?
Ascendenten zijn bloedverwanten: bijvoorbeeld je ouders, grootouders en overgrootouders. Ascendenten zijn bloedverwanten die zich in een stamboom in een opgaande rechte lijn tot jezelf verhouden.
Wat is een erflater?
Persoon die enig bezit als erfenis nalaat.
Wat is een legataris?
Persoon aan wie een legaat vermaakt is.
Wat is een legitimarisse?
De rechthebbenden op een wettelijk erfdeel.
Wat is een legaat?
Testamentaire beschikking waarbij de erflater aan een persoon of organisatie bepaalde goederen of geld schenkt.
Wanneer vindt afwikkeling volgens de Wet plaats bij een erfenis?
Wanneer er geen testament is en de erfgenamen hebben de erfenis aanvaardt, vindt er afwikkeling volgens de wettelijke regels plaats.
Wat is een kindsdeel?
Het kindsdeel is het door de kinderen opeisbare deel van een erfenis. Sinds 2003 is de langstlevende echtgenoot beschermt door de wet en ontvangt zij of hij de hele erfenis, terwijl de kinderen een opeisbare vordering op hun langstlevende ouder houden.
Wat is de legitieme portie?
Kinderen die zijn onterfd, hebben recht op de zogenaamde legitieme portie. Dit is de helft van het normale erfdeel van een kind. De legitieme portie is alleen als geldbedrag op te eisen. Een onterfd kind kan geen goederen opeisen. Ook is het zo dat de legitieme portie pas op te eisen is als de langstlevende is overleden.
Wat is wilsrecht?
De kinderen kunnen hun wilsrechten laten gelden wanneer de langstlevende echtgenoot opnieuw trouwt en daardoor het risico ontstaat dat de kinderen een gedeelte van de erfenis mislopen (ook wel genoemd stiefoudergevaar). Zij kunnen dit doen, voordat de langstlevende overlijdt, maar ook nog nadat de langstlevende is overleden.
Wanneer is iemand de langstlevende echtgenoot?

Langslevende echtgenoot is iemand die met de erflater gehuwd is of geregistreerd partner is en niet gescheiden is van tafel en bed.

Wanneer is een erfgenaam onwaardig?

Een erfgenaam is onwaardig als hij of zij een misdrijf heeft begaan tegen de erflater. Deze erfgenaam wordt dan uitgesloten van de nalatenschap.

Wat is ongedaanmaking?
De langstlevende erft volgens de wettelijke verdeling in eerste instantie alles en de kinderen hebben een vordering op de langstlevende. Zij kunnen die vordering opeisen bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot. Het kan ook zijn dat de langstlevende geen behoefte heeft aan deze manier van verdelen en de langstlevende kan dit dan ongedaan maken, waardoor de hele nalatenschap weer met de kinderen wordt gedeeld. Dit moeten zij wel binnen drie maanden doen na het overlijden. Deze ongedaanmaking moet worden vastgelegd in een notariële akte. Deze akte moet binnen drie maanden zijn ingeschreven in het zogenaamde boedelregister.

© 2020 De Nalatenschapsmakelaar.